STANOVISKO K ZÁKAZU PROVOZU SPORTOVIŠŤ

Věc: Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 04. 2020 č. 452, 453 a 454
Vážení,
v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 23. 4. 2020 č. 452, 453 a 454 (dále jen „Usnesení 452“, „Usnesení 453“ a „Usnesení 454“) a v souvislosti s rozhodnutím Městského soudu v Praze, kterým byla zrušena mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví upravující omezení maloobchodního prodeje a omezení volného pohybu osob si tímto dovoluji aktualizovat své předchozí stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.
Dle Usnesení 454 je nadále zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť vč. vnitřních bazénů, a to s účinností do 27. 4. 2020. Od 27. 4. 2020 budou na základě Usnesení 453 ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť vč. vnitřních bazénů vyňaty posilovny, tělocvičny a fitness centra s tím, že budou muset být dodržena kumulativně následující pravidla:
– omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient, musí být tedy splněny obě podmínky,
– nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek,
– vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
– zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, což znamená zvýšenou náročnost na zajištění desinfekčních prostředků a stanovení pravidel plnění této povinnosti (každý klient po své činnosti učiní sám, nebo bude zajišťovat personál,
– průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují (organizačně obdobně jako předchozí bod),
– zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, tak aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě,
– klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, ideálně v místě, kde může probíhat kontrola ze strany provozovatele (recepce apod.),
– prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
– používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, je tedy třeba zajistit cirkulaci vzduchu předepsaným způsobem, bez čehož nebude možné vnitřní sportoviště provozovat
– je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho (týká se kontaktních sportů),
– v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

– upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor (jedná se o zajištění časového rozmezí mezi každými 2 lekcemi/tréninky).
Shora uvedený režim se týká výlučně sportování veřejnosti, kdy v klasickém případě se bude jednat o komerční fitness tréninky, lekce jógy apod. případně o organizovaný sport ve vnitřním sportovišti provozovaném na základě krátkodobých pronájmů (hodinový nájem). Nejedná se tedy o úpravu režimu pro organizovaný sport (nejčastěji spolková činnost – klub, TJ) na vlastním nebo dlouhodobě pronajatém vnitřním sportovišti.
Ohledně organizovaného sportu na vlastním nebo dlouhodobě pronajatém vnitřním sportovišti musím bohužel konstatovat, že dle mého názoru není taková činnost aktuálními usneseními vlády nijak upravena, avšak na druhou stranu nelze vzhledem ke kontextu všech citovaných usnesení dovozovat, že by taková činnost byla bez dalšího omezení povolena. Lze se však domnívat, že pokud bude taková činnost realizována v obdobném režimu, jako je výše popsán pro sportování veřejnosti, neměl by nastat žádný rozpor s přijatými usneseními. Bude však vhodné situaci dále sledovat, zda ze strany orgánů státní správy nedojde k bližšímu výkladu.
Obecný zákaz pohybu osob byl v dosavadní podobě zrušen a nahrazen pravidly uvedenými v Usnesení č. 452, přičemž došlo k zásadnímu kroku v podobě navýšení počtu společně sportujících osob na 10. Usnesení je nyní koncipováno odlišným způsobem než předešlá opatření Ministerstva zdravotnictví. Jelikož již neplatí obecný zákaz pohybu osob, je tedy dovoleno vše, co není Usnesením 452 omezeno, nařízeno či zakázáno.
Nově je tedy omezeno v oblasti „amatérského“ sportu pouze sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, což by mohlo evokovat výklad, že sportování na vnitřních sportovištích omezeno není, avšak vzhledem ke kontextu ostatních pravidel se lze domnívat, že na vnitřních sportovištích lze vykonávat sportovní činnost pouze v režimu, který platí pro veřejnost (viz výše). Pro sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tedy platí následující podmínky:
– nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
– společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
Oproti předchozí úpravě dochází tedy pouze k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat. Usnesení č. 452 opět neobsahuje ani orientační výčet sportovních aktivit, které je možné za splnění stanovených podmínek vykonávat. V tuto chvíli se domnívám, že tedy není limitováno žádné sportovní odvětví, pokud je za shora uvedených podmínek provozováno na venkovním sportovišti. Z části III. odst. a Usnesení č. 452 upravující režim činnosti „profesionálních sportovců“ navíc vypadl zakáz provádět „kontaktní, soubojová cvičení“, a proto se lze domnívat, že je opět možné provádět i kontaktní sporty.
V otázce nošení roušek se dle mého názoru režim nijak nezměnil. Od povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stále explicitně osvobozeno výhradně sportování na venkovních sportovištích, nikoliv tedy v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Nelze tedy automaticky dovodit, že sportující osoby nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest např.
3
v případě jízdy na kole po pozemních komunikacích čí běhu po lesních cestách. V takových případech je nezbytné vycházet z dalších obecných omezení vydaných ze strany orgánů státní správy. V této otázce tedy není možné stanovit jednoznačný výklad a konkrétní případy je třeba posuzovat individuálně, což lze předpokládat i ze strany případných kontrol.
Z hlediska užívání ochranných prostředků dýchacích cest je tedy rozhodující definice venkovního sportoviště.
Na základě komunikace s orgány státní správy, by za venkovní sportoviště měly být považovány i ostatní vyjmenované venkovní prostory, zejména parky a příroda, nicméně je třeba k dané činnosti přistoupit se zdravým rozumem a „roušku“ mít alespoň s sebou, kdyby se sportující osoba dostala do situace, při které lze nasazení takové ochrany dýchacích cest považovat za vhodné.
V případě sportování „profesionálních sportovců“ pak dle mého názoru pouze ke změnám v počtu sportujících osob na 10 + nezbytné osoby realizačního týmu a odstranění zákazu kontaktních, soubojových cvičení. Stále tedy platí, že je zásadní primárně vyložit okruh osob, které spadají do tohoto režimu „profesionálních sportovců“. V této souvislosti budu pro tento výklad vycházet z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR ze dne ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011-78. V daném kontextu je pak třeba dojít k závěru, že se předmětná část III. odst. a) Usnesení č. 452 vztahuje na každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ. Dle mého názoru je přitom lhostejné, zda je výkon sportovní činností hlavním či vedlejším zdrojem příjmů (např. zaměstnaní mimo sportovní prostředí + výdělečná činnost hráče ve sportovním klubu). V případě „profi“ sportu jsou pak nastaveny následující podmínky:
1. Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že do vydání speciálních pravidel pro „profi“ sport bylo dle mého názoru možné vykonávat „profi“ sport v režimu dle obecné výjimky ze zákazu volného pohybu osob – cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, bez ohledu na venkovní či vnitřní sportoviště (pokud se jednalo o vlastní nebo dlouhodobě pronajaté sportoviště), tak nynější speciální úprava omezuje tuto možnost výhradně na sportoviště venkovní, a tudíž „profi“ sport nelze vykonávat na vnitřních sportovištích (povolení pro „profi“ sportovce se týká explicitně venkovních sportovišť). Vzhledem k rozvolnění užívání vnitřních sportovišť pro veřejnost, je však dle mého názoru (jak je ostatně popsáno výše) možné takovou činnost vykonávat, a to alespoň za podmínek stanovených pro veřejnost.
2. Na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu. Počet 10 osob se tedy týká výlučně sportovců, nepočítají se do něho např. trenéři.
3. Mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry. Nejedná se o odstup mezi sportovci navzájem, ale mezi sportovci a např. členy realizačního týmu.
4. Sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
5. Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
6. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
7. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
4
Stejně zůstává nastaven i režim používání WC. Je tedy možné zpřístupnit WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to:
– zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC,
– nepotkává se vícero osob v prostoru WC,
– doporučuji povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nevztahuje se na tyto prostory výjimka pro venkovní sportoviště, neboť je tím myšleno sportoviště v tom nejužším slova smyslu).
Ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny) by mohly být za dodržení výše popsaného režimu užívány rovněž, avšak doporučuji tak učinit pouze v případě nutnosti a za naprostého vyloučení možností případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště. Paradoxně u „profi“ sportovců je textace přísnější a tyto prostory jsou zcela zakázány.
Závěrem doporučuji, aby v každé situaci bylo jednotlivými subjekty postupováno individuálně tak, aby byl co nejvíce zachován smysl přijatých mimořádných opatření, jelikož i vyhodnocování jednotlivých situací bude ze strany orgánů státní správy bude značně individuální.
Samostatnou otázkou pak zůstává užívání venkovních bazénů. Vzhledem k terminologii užívané v Usnesení č. 453 a Usnesení č. 454 („… vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů“) se lze domnívat, že bazény jsou sportovištěm a platí pro ně tedy stejná pravidla. Z informací, které mám do současné chvíle k dispozici se však domnívám, že takový výklad nelze užívat obecně, a tudíž lze doporučit každému provozovateli bazénu se obrátit na příslušnou Krajskou hygienickou stanici, případně na Český svaz plaveckých sportů.
Závěry:
1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích, avšak pouze do 27. 4. 2020. Od tohoto data je umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť, a to při splnění stanovených podmínek.
2. Užívání vnitřních sportovišť není nijak upraveno pro organizovaný amatérský sport (na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých sportovištích) a je zakázáno pro profesionální sportovce. Pravděpodobně však lze předpokládat přípustnost shodného režimu jako v případě veřejnosti, ale doporučuji sledovat případný výklad orgánů státní správy.
3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 10 osob a pouze za současného splnění stanovených podmínek.
4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je třeba tuto výjimku využívat s přihlédnutím ke zdravému rozumu.
5. Profesionálním sportovcem je každý, kdo prostřednictvím sportovní činnosti vykonává výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ), a to bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů.
6. Profesionální sport lze vykonávat výhradně na venkovních sportovištích. Vnitřní sportoviště jsou pro „profesionály“ zcela uzavřena (viz výše).
7. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků
5
dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.
8. Otázka užívání bazénů je výkladově nejistá (sportoviště ano x ne), a proto doporučuji konzultovat tuto otázku s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
V případě potřeby jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát